MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

ARCHA ÚMLUVY

Posvátná skříň s deskami desatera, uctívaný předmět starověkého Izraele, přitahuje milovníky záhad už řadu let. Jen málo lidí ovšem ví, že věc s takřka identickými vlastnostmi...

    Posvátná skříň s deskami desatera, uctívaný předmět starověkého Izraele, přitahuje milovníky záhad už řadu let. Jen málo lidí ovšem ví, že věc s takřka identickými vlastnostmi popisují i dávné legendy Indiánů Severní a Střední Ameriky. A vše nasvědčuje tomu, že takzvaný svatý uzlík nebyl vytvořen zde na Zemi.

    Etnografové, kteří se zabývají rozborem mýtů předkolumbovské Ameriky, narazili už v 19. století na zajímavou pověst. Mytologie téměř všech indiánských kmenů se zmiňuje o zázračné věci - svatém uzlíku, který přinášel lidstvu mnoho dobrého. Byl to prý dar od bohů. Jelikož téměř všechny písemné či obrazové památky z doby před příchodem bílých dobyvatelů byly fanatickými církevními hodnostáři nenávratně zničeny, nevíme přesně, o co se jednalo. I z toho mála, co se náhodou zachovalo, se ale dozvídáme neuvěřitelné věci.

JAK PŘEDMĚT VYPADAL?

    V kodexu Borgia, vzácném a bohatě ilustrovaném spisu z Mexika, je několik stránek věnováno právě kouzelnému uzlíku. Artefakt tu vyhlíží jako pytel, ze kterého promlouvá malá, zvláštně vypadající bytost. Skeptici argumentují, že na základě výrazného pruhování se nejspíše jedná o jaguára. Francis Maziere však ve svých knihách uvádí legendu o tvorech z hvězd, kteří mají celé tělo pruhované jakoby žílami.

    Velmi zajímavě je svatý uzlík zobrazen také v kodexu Boturini. Z předmětu ve tvaru pytle vede jakási roura, ze které vychází hlas božského stvoření. Podivuhodný výtvor totiž podle legend promlouval lidskou řečí a uděloval cenné rady. Podobně jako izraelská archa úmluvy. Styčných bodů mezi nimi ale existuje daleko více.

OHROMNÁ ENERGIE

    Podívejme se nejprve na mýty opředenou posvátnou schránku, kterou podle Božích pokynů zhotovil Mojžíš a uložil do ní kamenné desky s desaterem přikázání. Tuto skříňku pak nosili kněží v čele zástupu izraelského národa a sloužili u ní rituální mše. Z archy prý vycházel hlas samotného Jehovy - nejvyššího boha vesmíru. Přesně tytéž vlastnosti měl ovšem také svatý uzlík Indiánů. Rovněž z něho promlouval sám Bůh a i tento předmět býval kněžími nošen při slavnostech v čele průvodu.

    Ještě podivuhodnější je zmínka o obrovské energii, kterou v sobě oba artefakty ukrývaly. Archa úmluvy bývá ve starých letopisech zobrazována vždy s mohutnou září kolem sebe. Z písemností se dozvídáme, že při bohoslužbě šlehal ze schránky sloup ohně a dýmu až do oblak. Svatého předmětu se také nesměl dotknout nikdo nepovolaný. Když ji chtěl jednou při transportu jakýsi Uza podepřít rukou, padl prý jako zasažený bleskem mrtev k zemi.

    Jestliže dnes podle biblických textů archu rekonstruujeme, vznikne kondenzátor o napětí několika tisíc voltů.

    Naprosto stejné atributy údajně vykazoval i svatý uzlík. Podle mýtů kmene Omaha se uvnitř skrývala posvátná mušle, která se nikdy nesměla dotknout země. Ta občas vyzařovala obrovskou teplotu, což ale nebyla jediná energie, která z předmětu vycházela. V bájích se praví, že uzlík museli nosit pouze kněží v jakýchsi ochranných řízách. Kdyby se k němu přiblížil někdo nepovolaný, božská síla by mu údajně i přes oděv způsobila těžko se hojící popáleniny. Podobnost s radioaktivním zářením je vice než zřejmá.

    Obrazový kodex Borgia nás dokonce informuje o nehodě, k níž došlo při manipulaci se zázračným artefaktem. Jsou tu zobrazeni dva kněží se znaky bohů Quetzalcoatla a Tezcalipocy jak vynášejí svatou věc a otevírají ji. Na dalším obrázku šlehají z uzlíku plameny, valí se dým a jeden z mužů je vyhozen do povětří. Vypadá to, jako by se z předmětu uvolnila obrovská energie.

DAR BOHŮ Z HVĚZD

    Kdo ale svatý uzlík stvořil? Všechny mýty se shodují v tom, že ho na Zemi přinesly bytosti z hvězd. Indiáni kmene Winnebago tvrdí, že dobří bohové přiletěli v obrovském kovovém hřmícím ptáku, ze kterého šlehaly ohnivé jazyky vyšší než vzrostlý strom. Obdobnou báji si vypravují i členové kmene Padne. Návštěvníci z hvězd prý přicestovali v obrovské škebli, ze které sršely blesky. Na pamět' této události dodnes vytkávají ženy Pawneeů koberce s vyobrazením tohoto božského dopravního prostředku. Podobnost s diskovitými UFO je nepřehlédnutelná.

    Pokud existoval skutečně zázračný uzlík, kde se nachází teď? Podle jedné z verzí byl zničen fanatickými bílými dobyvateli. Jiní ovšem tvrdí, že Indiáni včas všechny posvátné věci ukryli. Kdo ví, třeba se v nějaké dobře utajené skrýši dodnes nachází předmět, pomocí kterého kdysi mimozemšťané možná komunikovali s našimi předky.

Zdroj: http://www.novyvek.com

ZTRACENÁ ARCHA ÚMLUVY

Legendární Archa úmluvy je údajně na světě. Neztratila se. Je uložena v jedné kapli v Axumu v severní Etiopii.

Axum je nejstarším městem v Etiopii. Kdysi se řadil na úroveň hlavních měst světových říší, jako byla Persie, Čína či Řím. Dnes připomíná jeho bývalou slávu jen pár velkých žulových obelisků. Město leží 600 kilometrů severně od Addis Abeby. Kaple, v níž je Archa úmluvy údajně uložena, je ošumělá a potřebuje opravit střechu. Turisté sem putují marně. Je jim dovolen jen pohled zvenku. Nikdo nesmí vstoupit dovnitř kromě strážce Archy. Kněze, který se celý život věnuje ochraňování jedné z nejcennějších starozákonních relikvií.

CO JE ARCHA ÚMLUVY?


Schránka, v níž jsou uchovávány desky s deseti božími přikázáními. Údajně právě ty kamenné desky, které kdysi Mojžíš dostal na hoře Sinaj přímo od Boha. Pro Židy je Archa úmluvy fyzickým důkazem jejich přímé komunikace s Bohem. Byla zhotovena zhruba v roce 1400 př. n. l. v poušti, když Židé prchali z Egypta do země zaslíbené. Z bible vyplývá (Exodus 25, 10), že Archa úmluvy byla postavena přesně dle božích pokynů: z akáciového dřeva, zvenku i zevnitř vyložená ryzím zlatem. Na délku měřila asi 130 cm, na šířku a výšku po osmdesáti centimetrech. Měla pevné zlaté víko, na němž stáli dva zlatí cherubíni s doširoka roztaženými křídly. Na obou stranách archy byly kruhy, kterými se provlékaly akáciové zlatem pobité tyče. Jejich pomocí se schrána přenášela. Putovala celých čtyřicet let pouští s Izraelity. Podle legend měla Archa úmluvy nadpřirozené vlastnosti. Izraelité ji například používali při dobývání zaslíbené země. Konkrétně se prý zasloužila o pád Jericha, protože před jeho dobýváním ji nosili Izraelité kolem města.
Archu dal údajně král David (izraelský král, vládl asi 1004 až 965 př. n. l.) převézt do Jeruzaléma. Jeho nástupce král Šalomoun ji umístil v novém chrámu v Jeruzalémě. To potvrzuje i bible.

MÝTY A LEGENDY


V době, kdy se babylonská vojska krále Nabukadnezara II. zmocnila Jeruzaléma a zbořila v roce 587 př. n. l. Šalomounův chrám, Archa záhadně mizí. Stává se námětem mýtů, legend, pověstí i nejrůznějších historických úvah a teorií. Některé tvrdí, že byla nenávratně zničena spolu s chrámem. Podle jiných byla jen přenesena na jiné místo a tam je bedlivě střežena. Místa se uvádějí nejrůznější. Například prý byla ještě před příchodem babylonských vojsk ukryta v hlubokých jeskyních v Chrámové hoře v Jeruzalémě přímo pod chrámem. Staré arabské kroniky tvrdí, že byla odvezena do bezpečí do Arábie. Hovoří se o jeskyni v jordánských horách. Podle Spielbergova slavného filmu Dobyvatelé ztracené Archy ověnčeného čtyřmi Oscary je Archa úmluvy v sejfech americké armády. Bez úspěchu po ní pátrali i rytíři templářského řádu, když za křižáckých válek obsadili Jeruzalém. Objevilo se dokonce tvrzení, že je ukryta ve sklepeních Vatikánu.

ETIOPIE


Nejnověji se vědci přiklánějí k názoru, že Archa úmluvy je v Axumu v Etiopii. Nezažila prý ani babylonský vpád do Jeruzaléma, protože v té době už byla pryč. Proč právě v Etiopii? Jaké mohou být vztahy Archy úmluvy právě k této africké zemi? První zmínky o Etiopii jako o místu, kde byla nebo je Archa úmluvy, přinesl v osmnáctém století do Evropy James Bruce, drobný skotský šlechtic a nadšený cestovatel. Dovezl si výtisk knihy Kebra Nagasta Sláva králů, což je vlastně převyprávění staré etiopské legendy. Podle ní se etiopská královna ze Sabá vydala do Jeruzaléma za králem Šalomounem, což potvrzuje i bible. Tam mu porodila syna jménem Menelik. Podle legendy dospělý Menelik kolem roku 950 př. n. l. ukradl Archu úmluvy z chrámu svého otce Šalomouna a odvezl ji se skupinou Izraelitů do Etiopie.

HANCOCK


Zpočátku vědci tento příběh nebrali vážně. Tradovalo se, že v době krále Šalomouna byla Etiopie zcela bezvýznamnou nekulturní africkou zemí. Až v roce 1992 vztahy mezi Archou úmluvy a Etiopií oživila kniha The Sign and the Seal. Její autor Graham Hancock byl zpravodajem prestižního časopisu The Economist ve východní Africe. Navštívil v roce 1983 Axum a začal se o Archu úmluvy zajímat. Použil k tomu bibli i práce historiků a biblických archeologů a našel spoustu nesrovnalostí, pokud jde o osud Archy úmluvy. Hlavní problém byl v chronologii. Podle Hancocka byla Archa úmluvy v Jeruzalémě ještě kolem roku 700 př. n. l., tedy staletí po době, v níž žil král Šalomoun a jeho syna Menelik. Hancock našel důkazy, že Archa zmizela až za doby vlády krále Manasseha (vládl 687 až 642 př. n. l.), který se proslavil svými neortodoxními náboženskými přístupy. Archu prý unesla skupina oddaných Židů, kteří ji před králem chtěli zachránit. Podle jiné legendy se Archa dostala do Etiopie kolem roku 470 př. n. l., což ponechává bez vysvětlení období dlouhé dvě stě let. Pátrání dovedlo Hancocka k ostrovu Elefantina nedaleko Asuánu v Horním Egyptě. Tam prý byla právě po tato dvě staletí od odchodu z Jeruzaléma Archa umístěna. V současné době je údajně v Axumu. Část historiků tento závěr podpořila, i když neměli možnost si svá tvrzení ověřit. Stejně jako Hancock nikdy nesměli Archu úmluvy spatřit. Podle etiopských kronik posledním člověkem, který ji viděl, byl v sedmnáctém století etiopský císař Iasu I. a od té doby ji směli spatřit jen kněží - strážci Archy. V roce 1996 se objevil v africkém nedělníku Sunday Independent článek, jehož autor kontaktoval jednoho strážce Archy na odpočinku. Podle něj je v Axumu skutečně jak Archa úmluvy, tak bílá jednoduchá kamenná deska s božím desaterem. Deset božích přikázání je prý na desce zapsáno hebrejsky. Může to být opravdu ona deska svěřená před třemi tisíci lety Bohem Mojžíšovi? Podaří se někdy její pravost dokázat? Velmi pravděpodobně bude Archa úmluvy a její pravost zahalena i nadále závojem tajemstvím a bude se spíše pohybovat v kategoriích víry než vědy.

***

Kdo chce vědět víc: www.jewishvirtuallibrary.org  www.sacred-texts.com/chr/kn 

ZPRÁVY O AXUMU

1520 - Portugalský řeholník bratr Francisco Alvarez poprvé píše o kostelu Panny Marie ze Sionu v etiopském Axumu jako o místě, kde je zřejmě uložena Archa úmluvy.
1529 - Ahmed Veliký podniká invazi do Etiopie a ničí všechny křesťanské památky a relikvie. Mimo jiné téměř dva tisíce obrazů. Zničil i Archu úmluvy?
1691 - Etiopský císař Iasu I. spatřil Archu úmluvy. Od té doby ji viděli jen Strážci Archy. 1760 až 1770 - Skotský cestovatel James Bruce procestoval Etiopii. Domů přivezl výtisk Slávy králů, která popisuje putování Archy úmluvy.
1981 - Spielbergův film Dobyvatelé ztracené Archypřipomněl lidem tuto relikvii.
Získal čtyři Oscary a vydělal 240 milionů dolarů.
1992 - Světovou pozornost vzbudila kniha Grahama Hancocka The Sign and the Sealo vztazích Archy úmluvy k Etiopii.

JAMES BRUCE


Tento drobný skotský šlechtic sice neměl mužné rysy Harrisona Forda, ale byl vlastně pravým Indiana Jonesem. Hledal Archu úmluvy v šedesátých letech osmnáctého století. Narodil se roku 1730 v Larbertu ve skotském hrabství Stirlingshire. Vystudoval Harrow a univerzitu v Edinburghu a zdálo se, že mu nic nebrání v kariéře právníka. Když mu bylo něco málo přes dvacet let, navštívil Španělsko a tato cesta v něm vzbudila zájem o arabskou kulturu. Stal se badatelem a cestovatelem a zaměřil se na Afriku. Vydal se hledat prameny Nilu, což ho dovedlo až do Etiopie. Podrobně se seznámil s krajinou, prostředím i lidmi a domů se vrátil s mnoha cennými artefakty. Mimo jiné si přinesl i výtisk Slávy králů, národního etiopského eposu. Popisuje se v něm, jak se Archa úmluvy dostala do Etiopie poté, co zmizela z Jeruzaléma. Bruce záhada ztracené Archy velmi zajímala, věnoval jí mnoho času a na jeho poznatcích historici dodnes stavějí. On sám došel k závěru, že posvátnou relikvii zničili muslimští útočníci v polovině 16. století. James Bruce byl zajímavý muž, vysoký přes 180 cm, zrzavý a velmi arogantní. Po dobrodružném životě cestovatele se zabil v roce 1794 doma pádem ze schodů.

CESTY ARCHY

1400 př. n. l. - Mojžíš dostává od Boha na hoře Sinaj dvě kamenné desky s deseti přikázáními. Archa úmluvy je vyrobena speciálně k tomu, aby v ní desky byly ukryty a přenášeny. V následujících letech Archa putuje s Izraelity a hraje klíčovou roli v pádu Jericha.
955 př. n. l. - Šalomoun dokončuje chrám v Jeruzalémě a Archa úmluvy je v něm uložena.
678 př. n. l. - Archu úmluvy unesla z Jeruzaléma skupina ortodoxních Židů. Uložila ji v Egyptě.
450 př. n. l. - Archa úmluvy je patrně přenesena z egyptského ostrova Elefantina nedaleko Asuánu na etiopský ostrov Tana Kirkos.
400 n. l. - Archa úmluvy se dostala do etiopského Axumu, kde je údajně dodnes.

POSTAVY SPJATÉ S ARCHOU ÚMLUVY

MOJŽÍŠ - Legendární vůdce Izraelitů při exodu z Egypta do země zaslíbené. Na hoře Sinaj dostal údajně přímo od Boha desatero přikázání na dvou deskách. Na tyto desky pak byla vyrobena jako schránka Archa úmluvy.
BEZALEL - Řemeslník, který Archu úmluvy vyrobil. Přesné instrukce, jak má schránka vypadat, mu dal Mojžíš a ten je prý dostal přímo od Boha.
ŠALOMOUN - Izraelský král, syn Davidův (vládl asi 960 až 930 př. n. l.).
Měl rozsáhlý královský dvůr s harémem, v němž byla i egyptská princezna. Za jeho vlády byl izraelský stát na vrcholu. Proslul svou moudrostí (Moudrý jako Šalomoun) a básněmi (Šalomounova píseň). Postavil chrám, v němž byla umístěna Archa úmluvy. MENELIK Syn krále Šalomouna a královny ze Sabá. Podle některých legend to byl právě on, kdo odvezl se skupinou Židů Archu úmluvy z Jeruzaléma do Etiopie.
MANASSEH - Někdy bývá nazýván palestinský Nero. Izraelský král, jehož neortodoxní náboženské i jiné praktiky údajně vyprovokovali únos Archy úmluvy skupinou ortodoxních Židů.
IASU I - Etiopský císař, který v druhé polovině 17. století jako poslední viděl Archu úmluvy. Od té doby ji spatřili jen její strážci - kněží.

 


"A postaví mi svatostánek, a chci bydlet uprostřed nich."
(hebr. M. II. 25.8)

.

Obrazek

.


 

 Na některé články se už během přípravy vysloveně těším a tenhle je bezpochyby jeden z nich...

Archa úmluvy...! Další těžká váha mezi historickými veličinami a legendární, boží artefakt Izraelitů.

Co vlastně byla Archa úmluvy ? Lehká otázka – těžká odpověď...

Tak nejprve obecně, tak jak o ní hovoří „oficiální“ biblické prameny : Archa byla nejposvátnějším předmětem Hebrejců putujících po poušti do země zaslíbené, sloužící jednak jako trezor k uchovávání kamenných desek Desatera,  jednak jako komunikační prostředek mezi zasvěcenými a Hospodinem a v neposlední řadě i jako ničivá zbraň, spolehlivě ničící armády i celá města....

Jak jste mohli zaslechnout v památných Dobyvatelých ztracené archy : „ Armáda nesoucí ve svém čele Archu je neporazitelná...!

Nutno podotnout, že dodnes nevíme to hlavní - k čemu celé to zařízení sloužilo a jak se uvádělo do chodu....

 Tak nejprve, jak se k ní vlastně Hebrejci dostali.....

 

Archu úmluvy nechal zhotovit Mojžíš podle přesného návodu, který održel od samotného Hospodina....Podle některých překladů příslušných částí bible měl k dispozici i model archy, resp. viděl nějaký orginál, který mu sloužil jako vzor.

"Hleď pak, abys vše udělal podle podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jest na hoře...." říká klasický překlad Bible

Ovšem originální hebrejský text hovoří jasněji - " A postaví mi svatostánek a chci bydlet uprostřed nich....Přesně podle toho co ti ukážu - tavnit miškanu ( příbytku ) a tavnit všeho příslušenství - podle nich to uděláte....

Hebrejské slovo - tavnit se obvykle překládá jako model, či vzorek....

Byla ( či snad pořád ještě je ) to schránka z akáciového (podle jiných zdrojů z révového) dřeva, ve které měl Mojžíš na příkaz Boha uchovávat dvě kamenné desky Desatera přikázání během putování do zaslíbené země Kenaan.

 Mojžíš absolvoval na hoře Sinaj studijní pobyt, dostal zde také kopii Zákona a know how na výrobu archy.

Rozměry archy jsou 112x68x68cm  ( uvádí se také 125x75x75 cm) a má tvar truhlice. Uvnitř i z vnějšku je opatřena zlatou obrubou, byla uzavřena těžkým pozlaceným víkem, osazeným dvěma zlatými figurami, dvěma cheruby. Byla zhotovena kolem roku 1250 př. n. l.  a nesena na pozlacených tyčích z akáciového dřeva, které byly protaženy čtyřmi zlatými kruhy na rozích schrány. Andělé jsou zobrazováni buď celé postavy, klečící nebo jen jako busty, vždy však tváří k sobě, s křídly předpaženými směrem k sobě. Podle biblických textů prostřednictvím archy projevuje Bůh svou přítomnost ve středu svého národa, aby jej chránil, vedl, učil prosazovat svou vůli a přijímal jeho prosby.

Dále pak podle hebrejského textu dostal návod k obsluze zařízení a dva předměty s nepřeložitelným názvem - urim a thumin ...!

O tom se celkem málo ví a ještě méně o tom, co to vlastně bylo zač....

V různých textech např. v Knize Mormonů se dovídáme, že šlo o tzv. Vidoucí kaménky.... a že byly připraveny Bohem k překladu Desatera.

U Hebrejců vlastnil a nosil tyto věcičky Aron v útrobách svého speciálního obleku, v němž vstupoval k Arše...Obleky pro Léviovce navrhl přirozeně opět samotný Jahve a jistě nesloužily k módním přehlídkám. Archa byla poměrně nebezpečné zařízení...!

Navíc v případě vizáže Archy docházíme k zajímavému zjištění. Vždy bývá její horní víko korunováno cherubíny ( anděly ) se spojenými křídly. To je však poněkud naivní představa .Přikázání a Boží zákon hovoří jasně - Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu....No nic, to není předmětem sporu, jak by řekl klasik....

 

 

Podle novějších vědeckých výzkumů se jeví pravděpodobné, že archa byla jakýmsi akumulátorem neznámé energie, kterou vládli pouze zasvěcenci....

Při rekonstrukci archy z orginálních materiálů v měřítku 1:5, provedené studenty jedné vysoké školy v USA bylo ověřeno, že konstrukce tvoří samonabíjecí elektrický kondenzátor. Napětí modelu přesáhlo 0,7 kV !

Jak mohla fungovat jako zbraň ? J. Wojnar píše v jedné ze svých knih, v kapitole výmluvně nazvané - Jeruzalémské elektronové dělo:
"Máme-li k dispozici základní sestavu sběračů a kondenzátor náboje o kapacitě, schopné vyvolat umělý blesk popisované intenzity, zbývá jediné - urychlit "potulné elektrony" a vyslat elektronové záření žádaným směrem.

 

Co k tomu potřebujeme?

1/ Oscilační jednotku schopnou ostřelovat vhodnou kovovou membránu kmity o požadované frekvenci.

2/ Dutinový rezonátor (prostor, jehož tvar a velikost musí odpovídat frekvenci), který ji zesílí a současně zamezí vzniku nežádoucích interferencí.

3/ "Rozpadový" a urychlovací prostor vybavený odrazovými zrcadly a již zmíněnou elektronovou lupu.

To vše (a mnoho věcí navíc) splňuje konstrukce Archy, vybavení Šalomounova chrámu i stánku Úmluvy, který byl pro Archu zbudován....!!!

Klíčem je archa úmluvy!
V knize UFO, bible a konec světa vyslovil mimo jiné Jiří Wojnar podezření, že Archa možná fungovala jako oscilátor komunikačního zařízení. Její lépe doložitelná funkce byla daleko důležitější: obsahovala jedinečně konstruovaný budič, který byl využit v obou geniálních energetických zařízeních!

 

Teď trochu nudného vysvětlování....( Když tak přeskočte.... )

Řešení tohoto způsobu získávání "energie Zero" je "prosté". Spočívá ve využití vysokofrekvenčního pole, schopného "vypudit" potřebné elektrony z atomů krystalové mřížky vhodného kovu, v daném případě zlata. Takto ochuzené (ionizované) atomy září tak dlouho než se jejich valenční slupky doplní o elektrony, stažené z okolní atmosféry. O ostatní se postará "lavinový efekt". Bází tohoto energetického stroje je oscilátor, produkující stabilní mechanické vlnění velmi vysoké frekvence (mikrovlny). Jeho srdcem je krystalem řízený kmitavý obvod, rozšířený o krystalový násobič základní frekvence.


V Kebra Negest, "Knize o slávě králů" jejíž originál byl napsán okolo roku 850 před naším letopočtem, čteme:

,Udělej skříň z nehnijícího dřeva; musíš ji potáhnout čistým zlatem a dovnitř vložit slovo Zákona, které jsem vlastnoručně zapsal…'

 

,To nebeské uvnitř pod slitovnicí, ta věc má nádhernou barvu a je to zázračná práce, podobná jaspisu, lesklé rudě, topasu, drahokamu, křišťálu a světlu, potěšuje oči a mate smysly, udělaná podle myšlenky Pána, a ne rukou lidského umělce. On sám z ní (archy) udělal místo, kde sídlí jeho nádhera.' (KEBRA NEGEST, kap. 17)"

 

J. Wojnar na konstrukci archy skutečně všechny potřebné součástky nalézá, včetně krystalů různých drahokamů, jejich použití v elektrotechnických zařízeních je široké.

Archa je prostě truhla z révového dřeva z vnitřní i vnější strany pobitá dvěma zlatými pláty.

 Z elektrotechnického hlediska - k o n d e n z á t o r ....!

Hospodin byl dobrým elektromontérem, a stejně tak Mojžíš, který ke kondenzátoru připojil čtyři kovové antény v podobě 'cherubínů', jimiž se sváděla statická elektřina...

Byl náboj natolik silný, že by zabil člověka, jak se stalo nebohému Uzzovi, který jednou zatoužil dotknout se archy? Každopádně to stačilo na prudkou ránu a zřetelné jiskření.

Archa byla trezorem se samočinnou ochranou. Zároveň však ještě něčím dalším. Důležitý byl především její obsah: desky svědectví neboli zákona.

Mojžíš uložil kameny do archy a stanovil stráž z Léviovců, kteří totiž  - " byli Hospodinovi". Léviovci vykonávali strážní službu ve věku od 25 do 50 let. Pak přecházeli do zálohy. Mojžíš chtěl mít solidní stráž - žádné nezletilce ani veterány. Cizinec, který by se k deskám přiblížil, byl potrestán smrtí.
Co jen je na tom zákonu tak cenného?
Dle patrologické literatury skládal se z desatera přikázání, a dále z Mojžíšových předpisů ohledně obřadů a mravů. Byl to zákon Mojžíšův, nikoli Hospodinův. Nebyl nijak tajný, naopak - byl zapsán, vyhlášen a vyučován.
Desky zákona jsou čímsi nanejvýš posvátným, protože pocházejícím od Boha; nanejvýš cenným, protože jde o mocnou smlouvu; a nanejvýš nebezpečným, když k tomu nikdo nemá přístup, dokonce ani strážní levité. Jedině velekněz, ale dokonce i jemu pak Šalamoun omezil přístup na jeden jediný den v roce.

.

Obrazek

Osud archy byl pohnutý a historikové jen s obtížemi sledují její cestu:

"Přímo z dějin archy zjišťujeme, že byla ukryta v podzemních prostorách Šalamounova chrámu.
Tyto dějiny jsou zapsány v historické části Starého zákona od Mojžíše k Šalamounovi, pak se z Písma svatého vytrácejí, dále jsou zmínky jen ve spisech apokryfních.

Přísně střežená archa pod Mojžíšovým vedením předcházela či následovala svůj lid ze Sinajské pouště po Hor, zemi Moáb a Galád. Po Mojžíšově smrti pod vedením Jozua překročila Jordán a vstoupila do Palestiny, kde byla svědkem vrtkavosti válečného štěstí.

Zřejmě po delší čas zůstala v Sile.

Za časů Samuelových Filištíni porazili Izrael a Boží archu převezli do chrámu Dágonova v Azotu, kde způsobila rozličné pohromy, jmenovitě epidemii hemeroidů ve městě. (Divil bych se, kdyby byl překlad přesný. Spíše se domnívám, že šlo o nějaká náhlá krvácení. Při radioaktivním působení lze takové příhody očekávat...)

Filištíni archu převezli z Azotu do Gát a poté do Akaron, avšak zdravotní účinky na obyvatelstvo byly stále stejné. Archa se bránila sama, což je tvrzení v dnešním slova smyslu zcela nevědecké; věřme tedy, že byla opatřena nějakými
 obrannými kouzly....

Vystrašení Filištíni nakonec archu vrátili Izraelitům, a ti ji odvezli do Karjatjearímu, odkud ji David dal převézt do Jeruzaléma, do svého příbytku na Sionu. Šalamoun ji pak nechal umístit do svatostánku v chrámu, jejž nechal zbudovat." (Louis Charpentier)

Archa zajišťovala vítězství v každé bitvě a po dobu dvou století, mezi lety 1200 až 1000 př. n. l. sehrávala rozhodující úlohu při dobývání Palestiny vyvoleným národem.
Kolem roku 1000 př. n. l. přenesl král David relikvii do
Jeruzaléma, do nového hlavního města Palestiny. Král Šalomoun,
Davidův syn a nástupce, pak dal o něco později na vrcholku hory
Mórija, zvané též chrámová hora, vystavět svatyni, v níž měla být
posvátná archa úmluvy uložena. Tento chrám, který byl vůbec první
v historii židovskéhio národa, byl zamýšlen výhradně jako místo
odpočinku schrány Hospodinovy smlouvy. Chrám byl dokončen
kolem roku 955 př. n. l. a archa úmluvy umístěna do velesvatyně v
centru tohoto posvátného okrsku. (Nebúkadnesarova vojska v roce
587 př. n. l. Jeruzalém a chrám na chrámové hoře vyplenila.)

"Když dokončil stavbu chrámu, nechal Šalamoun umístit archu do svatostánku. Poslední přímá zmínka o arše v posvátných textech je v 1. knize královské:
(1 Kr 8,12-13): Tehdy Šalamoun řekl:
 Hospodin řekl, že bude přebývat v mrákotě. Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat, vznešené obydlí, po všechny věky.'

A potom už o arše v historických knihách není ani zmínky, leda legendy.

Nejpravděpodobnější scénář následujícího osudu archy, k němuž přispěly již jen legendy a teoretické úvahy historiků a záhadologů je asi tento:
Mezi lety 701 a 620 př. n. l. (resp. mezi lety 696 a 642) za
vlády krále Menaše, který byl odpadlík a do velesvatyně dal umístit
velkou sochu pohanské bohyně plodnosti Ašéry, byla přemístěna
knězi, kteří prchali před Menašem na ostrov Elefantina, kde byl
vystavěn kolem roku 650 př. n. l. židovský chrám. V 5. století př.
n. l. byl chrám během prudkých srážek mezi přistěhovalci a Egypťany
zničen.

Okolo roku 470 př. n. l. byla archa ( podle dosud
nejpravděpodobnější verze ) přemístěna do stanu
a později kaple na ostrově Tana Kirkos uprostřed jezera Tana Kirkos
(klášterní ostrov mnichů) v Etiopské vysočině. Zajímavé je, že na místě, kde byla údajně archa uložena, se nacházejí velké obětní kameny, na kterých byly podle nalezené krve přinášeny krvavé, zřejmě zvířecí oběti. Zde byla po osm set let uchovávána, než ji král Ezana převezl do jejího nynějšího útočiště v posvátném městě Aksumu. (Etiopský král Ezana přijal křesťanskou víru roku 331 n.l.) Stražcem archy byl do roku 1992 Gebra Michail, poté mnich Abba Tesfa Mariam. Ve velesvatyni je udržován věčný oheň, pravidelně páleno kadidlo a vykonávany modlitby tímto určeným strážcem. V Etiopii byla zhotovena řada napodobenin archy, které slouží pod jménem tabot jako kultovní předmět ve více než dvou tisících křesťanských kostelích v Etiopii. Taboty, pocházející z nejdůležitějších kostelů, se jednou ročně nosí, zahaleny do tlustého sukna, městy v průvodech v náboženském procesí, které do detailu odpovídá starozákonním rituálům, možná i těm, kterými byla uctívána skutečná archa v době před svým ukrytím.

L Carpentier se naopak domnívá, že Archa byla zakopána pod Šalomounovým chrámem nebo na území tehdejšího Jeruzaléma:


Když Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, v soupisu kořisti nebylo o arše ani slovo. Roku 587 před Kristem nechal zapálit chrám. Podle Wegenera archa úmluvy shořela zároveň s chrámem.

Je však téměř jisté, že archa byla zakopána. Neřekl snad Šalomoun, že bude přebývat v mrákotě ( temnotě )?

Pokud tak neučinil sám Šalomoun, je jisto, že archa byla v obléhaném Jeruzalémě prvním objektem, který musel být uchráněn před případnými dobyvateli. Pakliže Nabukadnezar nenašel archu, nejspíš nehledal dost důkladně, pokud vůbec.

L. Carpentier dále přichází s hypotézou, že rytíři Templu archu vykopali a převezli do západní Evropy, nejspíš do Francie. I to je teoreticky možné ....


Ať je to již tak nebo tak, jaké vlastně může mít archa v našem světě ještě poslání? Desatero a Zákon již byly odevzdány celému světu a nehrozí, že by byly zapomenuty. Jejich deformace lze napravit studiem doslovných historických textů, od nichž se text kamenných desek a dalších přiložených dokumentů zřejmě téměř nelišil, jako i nikdy nekončící snahou o lepší a pravdivější výklad. Je možné, že by nám archa mohla ještě umožnit rozvinout naše vědecké a duchovní poznání? Nebo již bude hrát významnější roli jen ve dnech posledního soudu?

Ve Zjevení sv. Jana se znovuobjevení archy úmluvy spojuje
s poslední bitvou v Armagedonu a s představou posledního soudu:
"Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy, rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí.
Onoho osudného dne se část moře promění v krev a všichni živí
tvorové v něm budou zahubeni, lidé zahynou nesmírným žárem, slunce
se zatmí a nebe i země pominou. Teprve pak zanikne tisíciletá říše
a z nebe sestoupí svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta
ozdobená pro svého ženicha."

Z archy údajně vychází oheň a světlo, dokáže nepřátelům zasazovat palčivé rány nebo je sežehnout, dokáže snižovat hory, vysušovat řeky, ničit armády a srovnávat města se zemí. Etiopský kněz, který je pověřen strážením údajně pravé archy, k ní nevpustí žádného návštěvníka, kromě svého nástupce v této funkci, kterého sám na sklonku svého života vybere. Gebra Michail tvrdil, že "archa koná zázraky, a sama je zázrak". Tvrdí, že určité osoby (zřejmě duchovně nevyspělé osoby, resp. osoby s nečistým srdcem) blízkost archy nesnesou. Archa zřejmě očišťuje a posiluje, ale také svou velkou mocí spaluje a vyčerpává, a to i samotného strážce. Strážci archy v její blízkosti zcela zbělely vlasy. V její blízkosti se zřejmě snáze dostavují změněné stavy vědomí. Patrně urychluje příchod karmických následků a nehodní, nemorální a nespravedliví mohou být při přiblížení usmrceni. Přiblížení se k ní vzbuzuje údajně pocity hluboké pokory a bázně. Podstata archy je "na nebesích" a ve vyšších dimenzích a zničení pozemské archy pravděpodobně nemůže ovlivnit nadčasovou existenci tohoto principu a jeho osudový vliv na lidské dějiny.

.

 

.

 

S použitím článku Dariuse Nosretiho - Archa úmluvy a kam dospěla pátrání.....


Bible kralická

 

Archiv Jardíkův....

Posledni komentare
06.12.2016 19:52:02: Já se mýlím? Napsal jsem článek, který tu slovo od slova čtu. Napiš dolů převzato z Mysticlandu a ne...
07.06.2016 19:44:59: Myslím, že Se mýlíte. Jsem si jistý. Mohu bránit svou pozici. Napište mi PM, mluvit. 8-) rychlé půjč...
07.06.2016 18:45:54: velmi dobrý nápad :-| levná půjčka
16.06.2015 16:42:50: S tím plně souhlasím! :-D rychla pujcka bez registracniho poplatku
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.